Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công văn số 1269/MTTW-BTT ngày 04-4-2011 của Mặt trận Tổ quốc VN v/v chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Ngày cập nhật 12/04/2021

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

BAN THƯỜNG TRỰC
___________

Số: 1269/MTTW-BTT

V/v chuẩn bị hội nghị hiệp thương 
lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 4  năm 2011

 

        Kính gửi:

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã trải qua bốn bước. Mặc dù có nhiều khó khăn song hầu hết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện tốt các bước hiệp thương; một số địa phương có sai sót đã được khắc phục kịp thời.

Để thực hiện tốt việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lưu ý một số nội dung công việc sau đây:

1. Thực hiện đúng các quy định về thời gian, nội dung, thủ tục, trình tự hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Các tài liệu liên quan đến hội nghị hiệp thương như hồ sơ người ứng cử; biên bản hội nghị cử tri nơi công tác, biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; các văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến công tác bầu cử; các văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về người ứng cử… phải được chuẩn bị chu đáo, đúng pháp luật để phục vụ hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu danh sách chính thức những người ứng cử.

2. Trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cần trao đổi thống nhất trong Ban Thường trực và với các cơ quan, tổ chức hữu quan về các nội dung đưa ra hội nghị. Trường hợp có vụ việc liên quan đến người ứng cử thì cần mời cơ quan có thẩm quyền giải quyết (cơ quan Kiểm tra của Đảng, Thanh tra của Nhà nước…) đến dự hội nghị hiệp thương để tham gia thảo luận khi cần thiết.

3. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở các cấp được tiến hành theo đúng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mọi vấn đề đưa ra hội nghị cần được thảo luận dân chủ, công khai. Danh sách chính thức những người ứng cử được hội nghị thỏa thuận lập trên cơ sở đồng thuận cao của hội nghị. Trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau mới áp dụng hình thức lấy tín nhiệm bằng phiếu kín.      

4. Sau khi Hội đồng bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Uỷ ban bầu cử các cấp công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử theo văn bản hướng dẫn số 1267/MTTW-BTT ngày 4/4/2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Hội đồng bầu cử;

- Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- BTT UBTWMTTQVN;

- Các ban, đơn vị;

- Lưu VP, Ban DCPL.                            

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Pha

 

http://hoidongbaucu.quochoi.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.202.428
Truy cập hiện tại 561